Nhân sự

CEO - Tổng Giám Đốc

Phùng Văn Huân

PGĐ/Trưởng phòng Kinh doanh&Marketing

Vũ Văn Tiến

Trưởng Phòng Nhân Sự

Phùng Văn Đăng

Trưởng Phòng Tài Chính

Nguyễn Như Thảo

Trưởng Phòng Phát Triển Sản Phẩm

Đỗ Hồng Chiến

Trưởng Phòng Dự Án

Nguyễn Văn Đại